ผู้บริหาร

  

นายประเวศ  รัตนวงศ์
ผอ.สพป.อด.1
ข้อมูลพื้นฐาน
  คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการ
   ศึกษาแกบุคคลที่ไม่หลักฐาน
   ทะเบียนราษฎร
  แนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.
   การศึกษา   ภาคบังคับ พ.ศ.2545 
  จดหมายข่าวโรงเรียนขนาดเล็ก
  แผนยุทธศาสตร์ ร.ร.ขนาดเล็ก

  คู่มือประเมินคุณภาพภายนอก
   รอบสาม


  ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
  ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
  รายชื่อนักเรียนนอกเขต สพป.อด1

  ผลการสอบ LAS ปีการศึกษา 2556

  O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2556

  O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2556

  O-Net ม.6 ปีการศึกษา 2556

   NT ปีการศึกษา 2556

  ผลการสอบ LAS ปีการศึกษา 2555

  O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2555

  O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2555

  O-Net ม.6 ปีการศึกษา 2555

   NT ปีการศึกษา 2555

  O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2554
  
O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2554
  O-Net ม.6 ปีการศึกษา 2554

  NT.ป.3 ปีการศึกษา 2554 

  NT.ป.6 ปีการศึกษา 2553
  NT.ป.3 ปีการศึกษา 2553
  NT.ป.3 ปีการศึกษา 2552
  O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2552
  
O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2552
  คู่มือ เส้นทางครูมืออาชีพ
   สำหรับ
ครูผู้ช่วย

  คู่มือครูอัตราจ้างยุคปฏิรูป
  แบบวัดการอ่านการเขียน
  Las ปีการศึกษา 2554
  Las ป. 2 ปีการศึกษา 2553     
  Las ป.5 ปีการศึกษา  2553
  Las ม.2 ปีการศึกษา 2553
  ผล O-Net ปีการศึกษา 2553

  คู่มือบริหารงาน ICT ในสถานศึกษา
  คู่มือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
   การเรียนตามยุทธศาสตร์ 5 เต็ม
  คู่มือการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
   เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
  คู่มือการสร้างคุณธรรม
   ในสถานศึกษา
  คู่มือการบริหารจัดการแบบมี
   ส่วนร่วม
  คู่มือการการจัดกิจกรรมระหว่าง
   ปิดภาคเรียน
  คู่มือการป้องกันและแก้ไขปัญหา
   ยาเสพติดในสถานศึกษา
  คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
   สถานศึกษา
  คู่มือการพัฒนาครูและบุคลากร
   ทางการศึกษาในสถานศึกษา
  คู่มือการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
   ขนาดเล็ก
  คู่มือการประกั้นคุณภาพการศึกษา
   ภายในในสถานศึกษา
  คู่มือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
   และนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)
 ข้อสอบ O-net
  ข้อสอบ Pre-O-net
  กระดาษคำตอบ Pre-O-net
    สังคม ป.6,ม.3


ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 111 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ.
  สพป.อด.๒
  สพป.อด.๓
  สพป.อด.๔
  สพม.เขต ๒๐
  สำนักงานคุรุสภา
  สกสค.อุดรธานี
  สมศ
ลิ้งที่น่าสนใจ  
  

  


ข่าวสารหนังสือพิมพ์

 
ทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา

   
  
          นายประเวศ รัตนวงศ์ ผอ. สพป.อุดรธานี พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุดรธานี่ เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการในสังกัดร่วมทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัด เมื่อ 8 ก.ย. 57 ณ วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จ.อุดรธานี
                                       ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.824857614213973.1073741993.667689276597475&type=1

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มนาคำขอนกว้าง

  นายประเวศ รัตนวงศ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนนาคำขอนกว้าง พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา เพือนำไปส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ เมื่อ 9 ก.ย. 57  ณ โรงแรม เอ็น บี  อ.เมืองอุดรธานี
ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/udn1pesao/posts/825256354174099
 

เปิดการแสดงรอบกองไฟ กองลูกเสือ ปปส.

    
    
           นายประเวศ รัตนวงศ์ เป็นประธานเปิดการแสดงรอบกองไฟ กองลูกเสือ ปปส. ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก อุดรธานี เมื่อ 6 ก.ย.57
                                 ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/udn1pesao/posts/824855117547556 

เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน

 

นายวิทยา ประวะโข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูกลุ่มโรงเรียนศรีอุดร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการ “เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” (Helmets for Kids : HFK) ในวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสุทธินันท์ บุญมี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการฯ การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ๑) มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (Asia Injury Prevention Foundation), ๒) บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย), ๓) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, ๔) สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี, ๕) สถานีตำรวจภูธรอุดรธานี, ๖) สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สสส., ๗) โรงพยาบาลกรุงเทพ, ๘) บริษัทเหล่ายานยนต์, ๙) เทศบาลเมืองหนองสำโรง, ๑๐) อบต.นากว้าง และ อบต.หมูม่น
นายวิทยา ประวะโข
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ได้กล่าวว่า “ในการจัดกิจกรรม เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกโรงเรียนในกลุ่มศรีอุดร และจากหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในความปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและการใช้รถจักรยานยนต์ประชาชนในชุมชน ขอขอบคุณมา ณ  โอกาสนี้ และขอให้ข้อคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ดังนี้
          จากการคิดหาสาเหตุหรือความเชื่อว่า “ทำไม เพราะอะไร จึงไม่สวมหมวกกันน็อค” พอที่จะรวบรวมความเชื่อที่ไม่ถูกต้องที่นำไปสู่การไม่สวมหมวกกันน็อคได้ประมาณ ๑๐ ความเชื่อ คือ          ๑. ความเชื่อ ขี่มอเตอร์ไซค์ไปใกล้ๆ แค่นี้เอง เป็น ความเชื่ออันดับแรก           ความจริง จากการสำรวจระยะทางห่างจากบ้านถึงจุดที่เกิดเหตุ ในคนเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น พบว่า กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือ ๓๖.๔ % ของผู้ที่ได้ รับบาดเจ็บ เกิดเหตุ ในรัศมี ๑ กม. จาก-บ้านหรือที่พัก ๒๒.๗ % เกิดเหตุห่างจากที่พัก ระหว่าง ๑-๒ กม.   ๑๔.๕ % เกิดเหตุห่างจากที่พัก ๒-๕ กม. และ ๒๖.๔ % เกิดเหตุห่างจากที่พัก มากกว่า ๕ กม. บ่อยครั้งมากที่คนไข้เสียชีวิต เพราะขี่จักรยานยนต์ ชนสุนัข , หรือทับก้อนหินเสียหลัก หรือขี่รถตกหลุม ขณะออกจากบ้านไปธุระ หน้าปากซอย ห่างจากบ้านไม่ถึง ๑๐๐ เมตร จากข้อมูลชุดนี้ แสดงให้เห็นว่า แท้ที่จริงแล้ว อุบัติเหตุที่เกิดกับรถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่เกิดอยู่ใกล้ๆบ้านนั่นเอง                                                                           ๒. ความเชื่อ ไม่ได้ขับขี่รถออกถนนใหญ่ หมวกไม่ต้องใส่ก็ได้ เป็นความเชื่ออันดับที่สอง           ความจริง ข้อมูลจาก ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในปี ๒๕๕๓ วันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน ชี้ชัดว่าอุบัติเหตุ มากถึง ๒ใน๓ เกิดบนถนน สายรอง เช่น ถนนในเขตหมู่บ้าน ในเมือง ในเขตเทศบาลและทางหลวงชนบท มีเพียง ๑ ใน ๓ เท่านั้น ที่เหตุเกิดบนถนนสายหลัก หรือถนนใหญ่          ๓. ความเชื่อ เร่งรีบ ก็เลย เอาหมวกมาใส่ไม่ทัน           ความจริง เร่งอย่างไร ถ้าจะคว้าหมวกมาใส่ ก็ต้องใส่ทัน มีใครที่รีบมากจนไม่ใส่กางเกงออกจาก บ้านบ้าง ทั้งที่ใส่กางเกงต้องใช้เวลานานกว่าใส่หมวกกันน็อคเสียอีก          ๔. ความเชื่อ ร้อนอึดอัด สวมใส่แล้วไม่สบาย สกปรก           ความจริง จากการสังเกตผู้ที่ขับขี่รถบนท้องถนน จะพบว่า ผู้ขับขี่จำนวนมาก สวมเสื้อแจกเก็ต คลุมทับอีกชั้น ซึ่งถ้าว่าไปแล้ว จะร้อนอึดอัดมากกว่า          ๕. ความเชื่อ กลัวผมเสียทรง          ความจริง เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยไม่ได้ใส่หมวกกันน็อค ด้วยความเร็วของรถ แม้ความเร็วต่ำ ลมปะทะก็สามารถทำให้ผมปลิวกระจาย เสียทรงซะยิ่งกว่า ถ้าขับขี่เร็วกว่านั้น ทรงผมก็ไม่ต้องพูดถึงว่าจะเสียรูปขนาดไหน          ๖. ความเชื่อ ไม่มีที่เก็บ พกพาลำบาก กลัวหาย    
 ภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.824856330880768.1073741992.667689276597475&type=1

มหกรรมด้านอาชีพเด็กพิการ ระดับภาค

                                              

      นายประเวศ รัตนวงศ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ร่วมเป็นเกียรติงานมหกรรม ด้านอาชีพเด็กพิการ ณ ลานหน้าห้าง บื๊ก C อุดรธานี เมื่อ 6 ก.ย.57                    
                   
ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/udn1pesao/posts/824853020881099

เป้าหมายสำคัญ
ข่าวประชาสัมพันธ์ อุดรธานี เขต 1

 
 2014-09-10  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านนาพู่ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์และซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียน
   รายละเอียด
 2014-09-10  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านผาสิงห์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   รายละเอียด
 2014-09-08  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านผาสิงห์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   รายละเอียด
 2014-09-02  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านผาสิงห์ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   รายละเอียด
 2014-09-01  ประกาศเรื่องโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๗.๗๕ เมตร และซ่อมแซมอาคารเรียน
   รายละเอียด
 2014-08-27  ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนโคกสะอาดศรีบูรพา
   รายละเอียด
 2014-08-20  ประกาศเรื่องการนำนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
   รายละเอียด  รายละเอียด 2
 2014-06-13  ประกาศเรื่องวิธีสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิณผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
   รายละเอียด
 2014-06-05  ประกาศเรื่องประกาศตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง
   รายละเอียด
 2014-06-04  ประกาศเรื่องเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   รายละเอียด
 2014-05-28  ประกาศเรื่องจัดอบรมครูหลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม" จำนวน ๑๔๕ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล จ.อุดรธานี
   (เฉพาะครูประจำการเท่านั้น)
 2014-05-23  ประกาศเรื่องแจ้งเลื่อนการอบรมปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
   รายละเอียด
 2014-05-22  ประกาศเรื่องการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล 10 มีถุนายน)
   รายละเอียด
 2014-05-22  โรงเรียนบ้านเลื่อม มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
   รายละเอียด
 2014-04-23  เพื่อร่วมปลูกความรู้ “เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ” และร่วมเป็นเครือข่ายใน “โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2557”
   รายละเอียด
 2014-04-21  ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดโรงอาหารโรงเรียนบ้านหมากแข้ง
   รายละเอียด
 2014-03-25  ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑
   รายละเอียด
 2014-03-11  ประกาศเรื่องการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑
   รายละเอียด
 2014-02-25  ประกาศเรื่องการเลื่อนการประชุมเกี่ยวกับ การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 นั้น บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ได้เปลี่ยนแปลงเวลาประชุมจากเดิม เป็นเวลา 13.30 น.อื่นๆ คงเดิม
   จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 2014-02-06  รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557
   รายละเอียด
 2014-01-28  โรงเรียนบ้านหมากแข้งมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล/55-ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   รายละเอียด
 2014-01-17  โรงเรียนบ้านดู่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   รายละเอียด
 2014-01-17  โรงเรียนบ้านนาพัง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   รายละเอียด
 2014-01-16  ประกาศรายชื่อนักเรียน สอบคัดเลือกเข้าโครงการ พัฒนาอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบที่ ๒)
   รายละเอียด
 2014-01-07  บัญชีรายละเอียดผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง สายงานการสอน
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑  ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๗  วันที่  ๖ มกราคม   ๒๕๕๗
   รายละเอียด
 2014-02-06  โรงเรียนบ้านถิ่น (สุขาวิทยา)มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 101/26 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด
 2013-12-18  ผลการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่  63
  หนังสือขอบคุณ       สรุปผลการแข่งขัน        ตัวแทน สพป.อด1ที่เป็นตัวแทนระดับภาค
 2013-12-04  การประชุมปฏิบัติการใช้งานระบบออนไลน์โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลนักเรียนในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557รายละเอียด
 2013-12-04  โครงการ Hi-Q ทดสอบความสามารถทางวิชาการระดับชาติรายละเอียด
 2013-11-29  สพป.อุดรธานี เขต 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนฯ (ผู้มีสิทธิ์  1ต.ค.54 - 30 ก.ย.55) โดยโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลเมื่อ  29 พ.ย.56     บัญชีรายละเอียด 1      2
 2013-11-28  อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประชุมพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 56 จำนวน 29 ราย ขแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการพิจารณาย้ายและแต่งตั้ง โดยใช้หลักเกณ์การพิจารณาจากผลการประเมินฯโดยใช้หลักความเป็นธรรม และขอให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเด็กนักเรียน     รายละเอียด
 2013-11-14  ขอให้สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส ติดต่อสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี เพื่อชำระเงินสงเคราะห์รายศพและแจ้งข้อมูลรายการหักชำระของท่าน     (ตามรายชื่อที่แนบ)
2013-10-09  ประกาศผลการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ  กรณีมีสัญญาผูกพัน
 สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1
   
รายละเอียด
 
   

แนะนำผู้บริหาร
 ผอ.สพป.อด.๑
 รอง ผอ.สพป.อด.๑
 ผอ.กลุ่ม
 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ก.พ.ท. เขตพื้นที่ 
 ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่
  เบอร์โทร.ขรก.สำนักงาน
   ผู้บริหารโรงเรียน
 
   
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  กลุ่มนโยบายและแผน
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  โรงเรียนในสังกัด สพป.อด.1
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56   
 
        
         สกสค.อุดรธานี
  
     ทุนการศึกษา EDF

        ประชากรวัยเรียน


  
เผยแพร่บทความทางวิชาการ


       แผนปฏิบัติการป้องกัน
      และปราบปรามทุจริต

แนะนำโรงเรียน


   
 
 
  
แผนการจัดการเรียนรู้ ป-1-6
กลุ่มสาระการงานฯ ชั้น ป.1
กลุ่มสาระการงานฯ ชั้น ป.2
กลุ่มสาระการงานฯ ชั้น ป.3
กลุ่มสาระการงานฯ ชั้น ป.4
กลุ่มสาระการงานฯ ชั้น ป.5
กลุ่มสาระการงานฯ ชั้น ป.6
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑  ๗/๗ ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐